č. j. 5 Azs 65/2008-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové, soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Marie Turkové, soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: N. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2007, č. j. 61 Az 106/2005-20,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 8. 6. 2007 podanou v zákonné lhůtě se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2005, č. j. OAM-1539/VL-19-04-2005, na základě kterého žalovaný odmítl žádost stěžovatele jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ustanovení § 35 odst. 8 a ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 1. 2008, č. j. 61 Az 106/2005-45, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl z důvodu nesplnění předpokladů, když nebyly prokázány osobní a majetkové poměry stěžovatele, k čemuž krajský soud vyzval, tedy to, zda jsou u něj dány podmínky pro osvobození od soudních poplatků, tj. zákonný předpoklad pro to, aby mu mohl být soudem stanoven zástupce z řad advokátů.

Krajský soud poté stěžovateli na v kasační stížnosti uvedenou adresu doručoval vyjádření ministerstva k ní podané. Tuto zásilku se nepodařilo stěžovateli doručit, neboť tento je podle sdělení České pošty, s. p. na dané adrese neznámý.

Vzhledem ke skutečnosti, že soudu se pobyt stěžovatele nepodařilo zjistit ani z evidence Ministerstva vnitra ani dotazem u příslušných policejních orgánů, ustanovil mu usnesením ze dne 25. 9. 2007, č. j. 61 Az 106/2007-36 podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.) za použití ustanovení § 64 s. ř. s. pro toto řízení opatrovníka. Poté krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatel je neznámého pobytu, nemohl ve věci dále jednat a proto mu nezbylo, než řízení zastavit.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. srpna 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu