5 Azs 6/2013-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: J. K., zastoupený JUDr. Jiřím Chvalinou, advokátem se sídlem Frýdecká 410, Třinec, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2013, č. j. 49 Az 38/2012-27,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna a náhrada hotových výdajů advokáta JUDr. Jiřího Chvaliny s e u r č u j e částkou 3400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti (60) dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 3. 2013, č. j. 49 Az 38/2012-27, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 11. 2012, č. j. OAM-228/LE-BE02-ZA14-2012, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 5. 2013, č. j.-16, ustanovil zástupcem stěžovatele pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Jiřího Chvalinu, advokáta se sídlem Frýdecká 410, Třinec.

Usnesení o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti se však stěžovateli nepodařilo na adresu jeho dosavadního místa pobytu v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí doručit. Usnesení o ustanovení zástupce spolu s oznámením podle § 50 odst. 2 o. s. ř. bylo proto dne 12. 8. 2013 vyvěšeno na úřední desce Nejvyššího správního soudu. Podle § 50 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. se má za to, že usnesení o ustanovení zástupce bylo stěžovateli doručeno desátým dnem po vyvěšení na úřední desce, tj. 22. 8. 2012.

Po zjištění, že stěžovatel opustil pobytové středisko, se Nejvyšší správní soud obrátil s žádostí o sdělení místa pobytu stěžovatele na Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra-Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí. Správa uprchlických zařízení sdělila přípisem ze dne 24. 7. 2013, že stěžovateli byly dne 6. 5. 2013 ukončeny služby a pobyt v pobytovém středisku a jeho současné místo pobytu není známo. Nejvyšší správní soud se dále přípisem ze dne 19. 7. 2013 dotázal na pobyt stěžovatele Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky. Dle písemného sdělení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, není místo současného pobytu stěžovatele známo. Rovněž ze sdělení ustanoveného advokáta ze dne 5. 6. 2013 vyplývá, že mu místo pobytu stěžovatele není známo.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Nejvyšší správní soud učinil po podání kasační stížnosti veškeré možné kroky ke zjištění pobytu stěžovatele, nicméně i přesto se nepodařilo místo jeho současného pobytu zjistit. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle citovaných ustanovení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Zástupcem stěžovatele byl ustanoven advokát JUDr. Jiří Chvalina, jehož odměnu a hotové výdaje podle § 35 odst. 8 s. ř. s. hradí stát. Ustanovený zástupce vyčíslil odměnu a hotové výdaje v přípise ze dne 5. 6. 2013, přičemž požádal o přiznání odměny za jeden úkon právní služby ve výši 3100 Kč spočívající v převzetí a přípravě zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v účinném znění, a paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem tedy 3400 Kč. Bylo nutno posoudit, zda ustanovenému advokátovi lze za dané situace odměnu a náhradu hotových výdajů přiznat. Podle § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu totiž mimosmluvní odměna náleží za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem. Soudní praxe při výkladu tohoto ustanovení vychází z toho, že k přiznání odměny za tento úkon právní služby dojde pouze tehdy, jestliže poté, kdy advokátovi je doručeno rozhodnutí soudu o jeho ustanovení zástupcem, se uskuteční první porada mezi zástupcem a zastoupeným. Ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu i z něj plynoucí soudní praxe ovšem vycházejí ze standardní situace, kdy se na straně klienta nevyskytuje žádná objektivní překážka, která by bránila první poradě mezi zástupcem a zastoupeným. Jestliže však ustanovený advokát provede konkrétní kroky k převzetí zastoupení (jako v nynějším případě), avšak při těchto úkonech vyjde najevo, že účastník řízení je neznámého pobytu, pak nelze první (ani žádnou další) poradu uskutečnit. Za této situace Nejvyšší správní soud aplikoval § 11 odst. 3 advokátního tarifu (dle něhož za úkony právní služby neuvedené v odstavcích 1 a 2 náleží odměna jako za úkony, jimž jsou svou povahou nebo účelem nejbližší) a ustanovenému advokátovi přiznal odměnu za jeden úkon právní služby [§ 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 3 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bodem 5 advokátního tarifu] ve výši 3100 Kč a paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem tedy 3400 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. září 2013

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. předsedkyně senátu