č. j. 5 Azs 59/2009-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D. v právní věci žalobkyně: D. T. H., zast. opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2009, č. j. 48 Az 14/2009-13,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 2. 2009, č. j. OAM-53/LE-BE03-BE03-2009, byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Toto rozhodnutí napadla žalobkyně žalobou u Krajského soudu v Praze, který žalobu zamítl rozsudkem ze dne 12. 5. 2009, č. j. 48 Az 14/2009-13.

Žalobkyně (stěžovatelka) napadla shora uvedený rozsudek krajského soudu kasační stížností ze dne 11. 6. 2009, doručenou krajskému soudu dne 24. 6. 2009. S ohledem na to, že stěžovatelka nebyla zastoupena při podání kasační stížnosti zástupcem z řad advokátů ani nedoložila, že ona sama má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie, jak stanoví § 105 odst. 2 s. ř. s., vyzval ji krajský soud usnesením ze dne 20. 7. 2009, č. j. 48 Az 14/2009-25, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení předložila krajskému soudu plnou moc udělenou pro řízení o kasační stížnosti právnímu zástupci nebo doklad o právnickém vzdělání, jež je vyžadováno pro výkon advokacie.

Usnesení krajského soudu se však dle poskytovatele poštovních služeb nepodařilo stěžovatelce doručit, neboť dle záznamu na zásilce se stěžovatelka ze Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová odstěhovala. Krajský soud proto požádal oddělení cizinecké policie Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová o informaci o pobytu stěžovatelky a bylo mu dne 18. 9. 2009 sděleno, že stěžovatelka byla dne 15. 7. 2009 propuštěna a místo jejího dalšího pobytu není známo. K následnému dotazu krajského soudu sdělilo Ředitelství služby cizinecké policie přípisem ze dne 1. 10. 2009, č. j. CPR-58-6680/čj-2009-9CEVV, že stěžovatelka byla dne 15. 7. 2009 propuštěna ze zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová a téhož dne jí bylo vydáno výjezdní vízum GA0013444 platné do 13. 8. 2009. Dle sdělení Ředitelství služby cizinecké policie nelze zjistit, zda stěžovatelka z území ČR skutečně vycestovala a současné místo pobytu stěžovatelky není známo.

Vzhledem k tomu, že je stěžovatelka neznámého pobytu, ustanovil jí krajský soud v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. pro řízení o kasační stížnosti jako opatrovníka Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Krajský soud učinil v rámci postupu podle § 108 s. ř. s. veškeré možné kroky ke zjištění pobytu stěžovatelky, nicméně i přesto zůstal pobyt stěžovatelky neznámý. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z uvedeného zákonného důvodu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. ledna 2010

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu