5 Azs 58/2008-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Jakuba Camrdy Ph.D., JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: H. M., zastoupený JUDr. Martinem Köhlerem, advokátem se sídlem v Liberci, České mládeže 135, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 2. 2008, č. j. 60 Az 140/2006-30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozsudkem ze dne ze dne 6. února 2008, č. j. 60 Az 140/2006-30 zamítl Krajský soud v Ostravě (dále jen krajský soud ) žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2006, č. j. OAM-1370/VL-07-20-2006. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl jako zjevně nedůvodnou žádost žalobce o udělení mezinárodní ochranu dle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Dne 11. 4. 2008 byla krajskému soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatele ) proti výše uvedenému rozsudku.

Dne 18. 6. 2008 byla kasační stížnost postoupena Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ze spisu vyplývá, že výše uvedený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli, resp. právnímu zástupci stěžovatele, doručen v pondělí dne 3. 3. 2008. Rozsudek obsahoval správné poučení o tom, že je proti němu přípustná kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení s tím, že kasační stížnost se podává prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 10. 4. 2008

Dle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována též tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Byl-li v dané věci rozsudek krajského soudu stěžovateli doručen v pondělí 3. 3. 2008, počala ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet lhůta k podání kasační stížnosti v úterý 4. 3. 2008 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy v pondělí 17. 3. 2008 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost byla podána dne 10. 4. 2008 a je tedy podána opožděně.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu