č. j. 5 Azs 56/2009-85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: L. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 7. 2009, č. j. 29 Az 15/2008-60,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud vydal dne 27. 7. 2009 rozsudek č. j. 29 Az 15/2008-60, kterým byla žaloba ve věci mezinárodní ochrany proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2008, č. j. OAM-1-957/VL-10-K02-2007 zamítnuta.

Z důvodu vyhoštění žalobce, k němuž došlo po podání žaloby, byl mu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 3. 2009, č. j. 29 Az 15/2008-40 ustanoven pro řízení před Krajským soudem v Hradci Králové opatrovník Mgr. Ondřej Rejsek, advokát se sídlem AK Buzulucká 431, Hradec Králové; usnesením téhož soudu ze dne 27. 7. 2009, č. j. 29 Az 15/2008-57 změnil krajský soud své předchozí usnesení a opatrovník byl ustanoven pro řízení o mezinárodní ochraně před soudy míněno tím příp. i NSS a další v této věci.

Rozsudek krajský soud doručoval ustanovenému opatrovníkovi, rovněž však byl řádně doručen i žalobci na známou adresu v Bělorusku dne 3. 9. 2009. Tím, že žalobce převzal rozsudek do vlastních rukou, pominuly podmínky pro trvání opatrovnictví, usnesení krajského soudu proto pozbylo platnosti.

Dne 8. 9. 2009 podal kasační stížnost proti výše označenému rozsudku jménem žalobce Mgr. Ondřej Rejsek. V kasační stížnosti uvedl, že napadá všechny výroky rozsudku a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek krajského soudu zrušil.

Pro řízení o kasační stížnosti je nutné, aby byl žalobce zastoupen advokátem, a to buď na základě plné moci, popř. může na základě žádosti žalobce při splnění zákonem stanovených podmínek ustanovit pro řízení o kasační stížnosti advokáta soud (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Z předložené kasační stížnosti nevyplývá, že by takovou žádost žalobce učinil, nebyla však přiložena ani plná moc k zastupování ve smyslu ust. § 105 odst. 2 s. ř. s.

Advokát Mgr. Ondřej Rejsek byl proto vyzván k předložení plné moci k zastupování, a to ve lhůtě do 20. 12. 2009; výzva mu byla řádně doručena dne 24. 11. 2009. Na výzvu advokát do vydání tohoto usnesení nereagoval a plnou moc k zastupování nedoložil.

Žalobce tak není pro řízení o kasační stížnosti zastoupen dle ust. § 105 s. ř. s., jedná se přitom o podmínku sine qua non. Nebyl-li tento nedostatek odstraněn, nelze o kasační stížnosti věcně jednat. Za této situace Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než postupovat podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků řízení proto nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2010

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu