č. j. 5 Azs 55/2006-89

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: V. R., nezastoupen, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. ledna 2005, č. j. 60 Az 128/2004-16,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 15. 6. 2004, č. j. OAM-2099/VL-20-06-2004, byla stěžovatelova-žalobcova žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu, kterou Krajský soud v Ostravě rozsudkem shora označeným zamítl, a to pro nedůvodnost.

Proti rozsudku krajského soudu byla v zákonné lhůtě podána kasační stížnost, v níž pod bodem III. žalobce vyjádřil žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Z úředního záznamu ze dne 8. 4. 2005, založeného na č. l. 29, vyplývá, že žalobce se dostavil ke Krajskému soudu v Ostravě a uvedl, že bydlí na adrese uvedené v kasační stížnosti, dům má pronajatý jiný občan Ukrajiny, od kterého si pronajal pokoj za 2000 Kč měsíčně. Dále uvedl, že nemá stálé zaměstnání, pracuje příležitostně většinou na výstavišti v Praze s výdělkem 3000 Kč-4000 Kč měsíčně.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. dubna 2005 nebyl žalobci (dále též stěžovateli) ustanoven zástupce (založeno na č. l. 30 a násl.).

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. ledna 2006 (č. l. 51 a násl.) byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení mimo jiné založil do soudního spisu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo přeloženo do jazyka ruského, založeno na č. l. 57. Tato výzva byla stěžovateli doručována 1. 2. 2006 na č. l. 61 na adresu uvedenou P. 4, Ž. 216, neúspěšně s tím, že se stěžovatel odstěhoval bez udání adresy. Krajský soud v Ostravě poté zjišťoval u cizinecké a pohraniční policie aktuální místo pobytu, za toto místo byla opět označena totožná adresa, odpověď založena na č. l. 65 a 68. Stěžovatel si tuto výzvu v překladu vyzvedl dne 20. března 2006, kdy se bez předvolání dostavil ke Krajskému soudu v Ostravě, zachyceno protokolem na č. l. 70.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Podle § 45b o. s. ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon, a jiné písemnosti, nařídí-li to předseda senátu. Předseda senátu nařídí doručení písemnosti do vlastních rukou podle odstavce 1 zejména tehdy, je-li tu nebezpečí, že písemnost bude místo adresátovi odevzdána účastníku, který má na věci protichůdný zájem.

Podle § 46 o. s. ř. (odst. 1) účinného od 1. 1. 2005 písemnost určenou fyzické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu jejího pobytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje. Jestliže o to fyzická osoba požádá, soud předá písemnost k doručení na adresu jiného místa v České republice, kterou mu sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem. Podle 6. odstavce byla-li písemnost doručována na adrese, která je vedena podle zvláštního právní předpisu /Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů § 77 a následující zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů./ jako místo pobytu fyzické osoby, nebo na adrese, kterou fyzická osoba sdělila soudu a požádala o doručování na ni, anebo na adrese, kterou fyzická osoba jinak označila soudu jako místo, kde bydlí nebo se zdržuje, podniká nebo pracuje, popřípadě jako místo, kam jí mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je uložení písemnosti, kterou si adresát nevyzvedl do 3 dnů, nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, neúčinné, jestliže fyzická osoba soudu prokáže, že se v místě doručování nezdržovala v den, kdy nebyla zastižena, a v době do 3 dnů, nebo jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, v době do 10 dnů od uložení.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel ani na výzvu krajského soudu ze dne 9. 11. 2005 neodstranil v jednoměsíční lhůtě nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci zastoupení, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než konstatovat, že pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat; proto kasační stížnost odmítl /§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s./, aniž by se jí zabýval věcně.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 11. července 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu