č. j. 5 Azs 51/2006-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: K. M., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2005, č. j. 47 Az 742/2003-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ČR ze dne 27. 3. 2003, č. j. OAM-4925/VL-07-P16-2002. Tímto rozhodnutím žalovaný zastavil řízení o udělení azylu dle ustanovení § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatel v kasační stížnosti pouze citoval kasační důvody § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002Sb. soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), aniž by konkretizoval v čem shledává jejich naplnění. Současně stěžovatel navrhl, aby byl jeho kasační stížnosti přiznán odkladný účinek a požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci, když v kasační stížnosti požádal, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost zaslal Krajský soud v Praze stěžovateli ke zjištění osobních a majetkových poměrů tiskopis s výzvou datovanou dne 28. 11. 2005 k vyplnění a doručení formuláře ve lhůtě 2 týdnů od doručení tak, aby mohl posoudit důvodnost podané žádosti. Stěžovateli byla výzva zaslána na adresu stěžovatelem určenou pro doručování. Tato byla stěžovateli doručena ve smyslu ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s. a § 40 odst. 3 s. ř. s. dne 6. 3. 2006 uplynutím 10 denní úložní doby.

Protože stěžovatel ve stanovené lhůtě své majetkové poměry nedoložil, nemohl krajský soud posoudit předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a proto usnesením č. j. 47 Az 742/2003-47 ze dne 20. 3. 2006 návrh stěžovatele na ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc pro advokáta, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Zároveň krajský soud stěžovatele poučil o tom, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli postupem dle § 50c o. s. ř. doručeno dne 4. 4. 2006 uplynutím 10 denní úložní doby.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu soudu k předložení plné moci udělené advokátovi nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes shora uvedené nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba-tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost-odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 17. května 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu