č. j. 5 Azs 50/2006-72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: S. Y., zast. opatrovníkem Z. V., pracovnicí Krajského soudu v Praze, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2005, č. j. 47 Az 64/2004-35,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 3. 2004, č. j. OAM-5777/VL-10-BE07-2003, bylo podle § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) zastaveno řízení o udělení azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Praze, která byla rozsudkem tohoto soudu jako nedůvodná zamítnuta.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce-stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce z řad advokátů (§ 35 odst. 7, § 105 odst. 2 s. ř. s.).

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2006, č. j. 47 Az 64/2004-62, byl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítnut a stěžovatel byl současně vyzván k odstranění překážky řízení a doložení plné moci advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Ve svém zamítavém rozhodnutí soud připomněl, že stěžovatel byl vyzván k předložení vyplněného formuláře o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků, avšak zásilka se vrátila proto, že stěžovatel se na uvedené adrese nezdržoval. Současně byl vyzván, aby předložil plnou moc advokáta, který jej bude v řízení zastupovat. Na tento požadavek nebylo již reagováno. Stěžovateli byl ustanoven opatrovník usnesením ze dne10. 1. 2006.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 s. ř. s. odst. 2 musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho žádost soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu nebyla doložena plná moc k zastupování udělená advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst. 3 a ust. § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť návrh byl odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 31. května 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu