č. j. 5 Azs 5/2006-78

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: Ch. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o azyl, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 8. 2005, č. j. 30 Az 112/2004-48,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 24. 8. 2005, č. j. 30 Az 112/2004-48 Krajský soud v Hradci Králové (dále krajský soud) zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2003, č. j. OAM-2559/AŘ-2001, kterým ministr vnitra rozhodl o rozkladu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 12. 7. 2001, č. j. OAM-5505/VL-10-03-2001 tak, že napadené rozhodnutí potvrdil a rozklad zamítl. Rozhodnutím žalovaného č. j. OAM-5505/VL-10-03-2001 byl návrh na zahájení řízení o udělení azylu žalobkyně zamítnut jako zjevně nedůvodný dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona zák. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Současně žalovaný rozhodl, že se žalobkyni neuděluje azyl dle ustanovení § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu a že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Rozsudek Krajský soud doručil žalobkyni do vlastních rukou dne 14. 9. 2005. Dne 21. 9. 2005 podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti výše uvedenému rozsudku krajského soudu osobně kasační stížnost.

V bodě 3 kasační stížnosti žádala o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků.

Krajský soud zaslal stěžovatelce dne 11. 10. 2005 usnesení č. j. 30 Az 112/2004-61, prostřednictvím které stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení usnesení zaslala soudu zpět řádně vyplněný a podepsaný formulář-vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech, který ji v příloze krajský soud zaslal. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 14. 10. 2005.

Stěžovatelka na výzvu ve stanovené lhůtě nereagovala a proto krajský soud dne 2. 11. 2005 vydal usnesení č. j. 30 Az 112/2004-65, kterým žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce zamítl. Výrokem č. II. stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení výzvy soudu přeložila plnou moc pro advokáta, který ji v řízení o kasační stížnosti bude zastupovat. Současně stěžovatelku poučil o povinném zastoupení v řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 8. 11. 2005.

Protože stěžovatelka plnou moc pro advokáta v soudem stanovené lhůtě nezaslala, krajský soud postoupil dne 2. 1. 2006 kasační stížnost k vyřízení Nejvyššímu správnímu soudu.

Z obsahu předloženého spisu krajským soudem vyplývá, že stěžovatelka pro řízení o kasační stížnosti není zastoupena advokátem, a tak není splněna podmínka ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., podle něhož stěžovatelka musí být zastoupena advokátem, nemá-li sama vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Pro projednání kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem tak není splněna podmínka povinného zastoupení advokátem a Nejvyšší správní soud proto postupoval podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. a kasační stížnost stěžovatelky odmítl.

Žádný z účastníků nemá v právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ust. 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 17. května 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu