č. j. 5 Azs 48/2006-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce K. Y., proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2005, č. j. 36 Az 42/2005-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 14. 2. 2005, č. j. OAM-196/VL-07-04-2005 nebyl žalobci udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a ust. § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a nevztahuje se na něj překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Brně, která byla usnesením tohoto soudu ze dne 27. 9. 2005, č. j. 36 Az 42/2005-24 odmítnuta, neboť žalobce na výzvu soudu neodstranil vady podání a nebylo možno v řízení pokračovat. Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel (dříve žalobce) v zákonné lhůtě kasační stížnost. Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 7 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Dne 21. 2. 2006 vydal Krajský soud v Brně usnesení č. j. 36 Az 42/2005-42, kterým zamítl žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť stěžovatel neprokázal své majetkové a sociální poměry. Současně byl stěžovatel vyzván, aby odstranil nedostatek v kasačním řízení spočívající v tom, že stěžovatel není zastoupen advokátem.

Na výzvu soudu nebylo reagováno, plná moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti nebyla soudu předložena a požadované údaje nebyly doplněny.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti usnesení Krajského soudu v Brně věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám resp. jeho zaměstnanec či člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů požadováno pro výkon advokacie. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu (usnesení ze dne 21. 2. 2006 č. j. 36 Az 42/2005-42, doručené dne 27. 2. 2006 dle ust. § 46 odst. 3 a ust. 50c odst. 4 o. s. ř.) plná moc k zastupování udělená advokátovi v řízení o kasační stížnosti stěžovatelem doložena nebyla.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 za použití ust. § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu