5 Azs 4/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: I. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, P. O. BOX 21, 170 34, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2014, č. j. 1 Az 23/2014-52,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení výše uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), který zamítl stěžovatelovu žalobu, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2014 č. j. OAM-187/ZA-ZA08-LE21-2014, kterým žalovaný stěžovateli neudělil mezinárodní ochranu podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Součástí kasační stížnosti byla i žádost stěžovatele o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 2. 2015, č. j.-17, stěžovateli zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti neustanovil a vyzval ho, aby ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od doručení výzvy buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Stěžovateli byla výzva doručena v pátek dne 20. 2. 2015, kdy ji osobně převzal. Poslední den lhůty ke splnění výzvy připadl na pátek 6. 3. 2015, kdy lhůta k prokázání zastoupení marně uplynula. Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani později existenci právního zastoupení advokátem nebo skutečnost, že sám má právnické vzdělání, neprokázal.

Vzhledem k tomu, že povinné zastoupení advokátem je podmínkou řízení sine qua non, nelze v řízení pokračovat, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 13. března 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu