č. j. 5 Azs 361/2004-31

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: H. X., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 2. 2004, č. j. 14 Az 634/2003-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvo d ně n í:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 18. 11. 2003, č. j. OAM-1310/LE-13-HA082-2002 byla podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem shora byla žaloba odmítnuta pro neodstranění vad ve smyslu § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002Sb., soudní řád správní, když ta byla původně podána v tzv. blanketní formě.

Proti rozhodnutí krajského soudu byla podána v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s., kasační stížnost, a to pouze stěžovatelem, aniž by byla doložena plná moc pro zástupce ve smyslu požadavku § 105 odst. 2 s. ř. s., podle něhož stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo k odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

Vzhledem k tomu, že uvedený nedostatek podmínek řízení spočívající v povinném zastoupení stěžovatele ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. nebyl ani na výzvu krajského soudu, kterou stěžovatel převzal na adrese, jak je shora uvedena, v řízení o kasační stížnosti odstraněn (§ 37 odst. 5 s. ř. s.), nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost dle § 46 odst. 1 písm. a) odmítl, aniž by se zabýval její věcnou stránkou.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 8. 2. 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu