č. j. 5 Azs 352/2004-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: P. R., zastoupený JUDr. Petrem Šmídem, advokátem se sídlem v Náchodě, Tyršova 65, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 8. 2002, č. j. OAM-2345/AŘ-2001, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 5. 2004, č. j. 28 Az 231/2003-29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 8. 2002, č. j. OAM-2345/AŘ-2001 byl zamítnut rozklad žalobce, podaný proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 10. 2001, č. j. OAM-9695/VL-16-03-2001, kterým byla jako zjevně neodůvodněná dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce opravný prostředek k Vrchnímu soudu v Praze, o němž tento soud nerozhodl do 31. 12. 2002, a proto o něm ve smyslu čl. II zákona č. 519/2002 Sb. a ust. § 129 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a ust. § 32 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb. rozhodl Krajský soud v Hradci Králové.

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 5. 2004, č. j. 28 Az 231/2003-29 byla žaloba zamítnuta.

Rozsudek soudu napadl žalobce-nyní stěžovatel (§ 105 odst. 1 s. ř. s.) kasační stížností, jež byla Krajským soudem v Hradci Králové po provedení úkonů podle § 108 s. ř. s. předložena dne 10. 11. 2004 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 1. 12. 2004 vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3, podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 14. 1. 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu