č. j. 5 Azs 35/2007-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 21. 12. 2006, č. j. 28 Az 40/2006-25,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 27. 7. 2006, č. j. OAM-287/VL-20-C09-2005 nebyl žalobci udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a bylo rozhodnuto podle § 28 zákona o azylu, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, která byla rozsudkem tohoto soudu ze dne 21. 12. 2006, č. j. 28 Az 40/2006-25, jako nedůvodná zamítnuta.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel (dříve žalobce) v zákonné lhůtě kasační stížnost.

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 7 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Hradci Králové zaslal stěžovateli k vyplnění formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce a usnesením ze dne 5. 2. 2007 č. j. 28 Az 40/2006-40 mu stanovil lhůtu 2 týdnů od doručení. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neposkytnul žádný podklad pro osvědčení skutečností rozhodných pro ustanovení zástupce a neprokázal své majetkové a výdělkové poměry krajský soud usnesením ze dne 15. 3. 2007 č. j. 28 Az 40/2006-43, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl. Současně byl stěžovatel vyzván k doložení plné moci advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, a tím i k odstranění překážky tohoto řízení. Na výzvu soudu, doručenou ve smyslu ust. § 46 odst. 3 a ust. § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. dne

25. 3. 2007 stěžovatel nereagoval a plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu (usnesení ze dne 15. 3. 2007 č. j. 28 Az 40/2006-43, doručené dne 25. 3. 2007) nedoložil plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ust. § 53 odst. 3, ust. § 120 s. ř. s.) .

V Brně dne 14. května 2007

JUDr. Václav Novotný předseda senátu