č. j. 5 Azs 344/2004-84

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: M. B., zast. JUDr. Milošem Vorlem, advokátem se sídlem v Liberci, Moskevská 637/16, 460 01, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 4. 2003, č. j. OAM-2385/VL-14-BE07-2001, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 4. 8. 2004, č. j. 59 Az 390/2003-47,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 2. 4. 2003, č. j. OAM-2385/VL-14-BE07-2001, nebyl žalobci z důvodu nesplnění podmínek uvedených v ustanoveních § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) udělen azyl v České republice. Současně bylo žalovaným rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 20. 6. 2003 žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, kterou onen soud rozsudkem shora označeným zamítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel kasační stížnost, kterou se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla krajským soudem po provedení úkonů podle § 108 s. ř. s. předložena dne 5. 11 .2004 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 13. 1. 2005 adresovaným Nejvyššímu správnímu soudu vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět. Listina je podepsána stěžovatelem samotným i jeho právním zástupcem.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 s. ř. s., § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 8. 2. 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu