č. j. 5 Azs 343/2004-70

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobkyně: N. T. T., zastoupená advokátem JUDr. Františkem Grznárem, se sídlem AK Horšovský Týn 108, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 12. 2003, č. j. OAM-6236/VL-20-05-2003, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 8. 2004, č. j. 59 Az 309/2003-43,

t a k t o : I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í : Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 13. 12. 2003, č. j. OAM-6236/VL-20-05-2003, byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodná dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně dne 23. 12. 2003 žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 19. 8. 2004 zamítl.

Shora uvedený rozsudek krajského soudu napadla žalobkyně-stěžovatelka v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. dne 16. 9. 2004 kasační stížností, prostřednictvím níž se domáhala jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla Krajským soudem v Ostravě předložena dne 5. 11. 2004 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním datovaným dne 18. 1. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 1. 2005 vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. 1. 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu