5 Azs 331/2004-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: B. B., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti podané JUDr. Jiřím Miketou, advokátem se sídlem v Ostravě-Slezská Ostrava, Jakovlecká 18, ve prospěch žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 6. 2004, č. j. 24 Az 912/2003-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 2. 6. 2004, č. j. 24 Az 912/2003 -36, byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 6. 2000, č. j. U-5991/VL-P07-99, jímž nebyl žalobci udělen azyl ani podle § 12 nebo § 13 odst. 1, 2, příp. § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Současně bylo žalovaným rozhodnuto podle § 28 zákona o azylu, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 6. 2004, č. j. 24 Az 912/2003-36 byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).

Proti rozsudku krajského soudu byla podána v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s., blanketní kasační stížnost, a to JUDr. Jiřím Miketou, advokátem, který žalobce zastupoval na základě ustanovení Vrchním soudem v Praze usnesením ze dne 31. 5. 2002 pro řízení vedené u tamějšího soudu podle procesní úpravy platné do 31. 12. 2002, totiž pro řízení soudem jednajícím a rozhodujícím v jediném stupni.

Protože Vrchní soud v Praze o žalobě nerozhodl do 31. 12. 2002, rozhodoval ve smyslu čl. II zákona č. 519/2002 Sb. a ust. § 129 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a ust. § 32 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb. Krajský soud v Ostravě.

Po té, kdy byl jmenovaný advokát vyzván Krajským soudem v Ostravě, aby k podané kasační stížnosti připojil plnou moc, kterou by jej žalobce zmocnil k tomuto úkonu, advokát JUDr. Jiří Miketa informoval soud o tom, že kasační stížnost podal v poslední den lhůty z opatrnosti a že se mu již nepodařilo spojit se s klientem, a tudíž plnou moc k dispozici nemá. Proto navrhuje, aby soud k podané kasační stížnosti nepřihlížel.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo k odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

Podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud usnesením návrh odmítne, byl-li podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Vzhledem k tomu, že uvedený nedostatek podmínek řízení spočívající v nedostatku průkazu plné moci dané žalobcem, pro který je třeba nazírat na podanou kasační stížnost jako osobou k tomu zjevně neoprávněnou a tento nedostatek nebyl na výzvu krajského soudu odstraněn (§ 37 odst. 5 s. ř. s.), nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost dle § 46 odst. 1 písm. c), § 120 s. ř. s. odmítl, aniž by se zabýval její věcnou důvodností.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.)

V Brně dne 27. 1. 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu