č. j. 5 Azs 330/2005-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2004, č. j. 48 Az 114/2004-13,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 4. 2004, č. j. OAM-812/VL-07-P17-2004, nebyl žalobci-stěžovateli podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), udělen azyl; současně bylo vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu, kterou Krajský soud v Praze usnesením ze dne 15. prosince 2004, č. j. 48 Az 114/2004-13, odmítl, a to pro absenci žalobních bodů.

Proti rozsudku krajského soudu byla v zákonné lhůtě podána kasační stížnost, v níž pod bodem III. žalobce vyjádřil žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Praze výzvou ze dne 14. 9. 2005, č. j. 48 Az 114/2004-23, stanovil lhůtu 14 dnů stěžovateli k zaslání řádně vyplněného a podepsaného formuláře o majetkových poměrech za účelem posouzení žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. Na tuto výzvu žalobce vůbec nereagoval, písemnost si nevyzvedl a vůči soudu zůstal nečinný.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2005 nebyl žalobci (dále též stěžovateli) ustanoven zástupce (založeno na č. l. 27 a násl.). Výrokem II. téhož usnesení byl stěžovatel vyzván, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení založil do soudního spisu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Podle § 45b o. s. ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon, a jiné písemnosti, nařídí-li to předseda senátu. Předseda senátu nařídí doručení písemnosti do vlastních rukou podle odstavce 1 zejména tehdy, je-li tu nebezpečí, že písemnost bude místo adresátovi odevzdána účastníku, který má na věci protichůdný zájem.

Podle § 46 o. s. ř. (odst. 1) účinného od 1. 1. 2005 písemnost určenou fyzické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu jejího pobytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje. Jestliže o to fyzická osoba požádá, soud předá písemnost k doručení na adresu jiného místa v České republice, kterou mu sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem. Podle 6. odstavce byla-li písemnost doručována na adrese, která je vedena podle zvláštního právní předpisu /Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů § 77 a následující zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů./ jako místo pobytu fyzické osoby, nebo na adrese, kterou fyzická osoba sdělila soudu a požádala o doručování na ni, anebo na adrese, kterou fyzická osoba jinak označila soudu jako místo, kde bydlí nebo se zdržuje, podniká nebo pracuje, popřípadě jako místo, kam jí mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je uložení písemnosti, kterou si adresát nevyzvedl do 3 dnů, nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, neúčinné, jestliže fyzická osoba soudu prokáže, že se v místě doručování nezdržovala v den, kdy nebyla zastižena, a v době do 3 dnů, nebo jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, v době do 10 dnů od uložení.

Jak vyplývá z obsahu spisu, pokus doručovatele dodací pošty o doručení zásilky stěžovateli-výzva k volbě zástupce z řad advokátů-byl učiněn dne 15. 11. 2005. Vzhledem k tomu, že adresát písemnosti nebyl zastižen, byla téhož dne písemnost uložena na poště. Protože nebylo prokázáno, že by se stěžovatel v místě doručování nezdržoval, je třeba vycházet z toho, že třídenní úložní doba zásilky, obsahující usnesení krajského soudu, skončila v pátek dne 18. listopadu 2005-s přihlédnutím k státnímu svátku dne 17. 11. 2005; tento den je považován za den jeho doručení (§ 46 odst. 4 o. s. ř.).

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel ani na výzvu krajského soudu ze dne 9. 11. 2005 neodstranil v 15denní lhůtě nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci zastoupení, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než konstatovat, že pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat; proto kasační stížnost odmítl /§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s./, aniž by se jí zabýval věcně.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu