č. j. 5 Azs 33/2006-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: V. O., zast. opatrovnicí L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 2. 2005, č. j. 64 Az 136/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 1. 7. 2004, č. j. OAM-2181/VL-10-12-2004 nebyl žalobci udělen azyl v České republice podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a jeho žádost byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, která byla rozsudkem tohoto soudu ze dne 23. 2. 2005, č. j. 64 Az 136/2004-17 jako nedůvodná zamítnuta. Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel (dříve žalobce) v zákonné lhůtě kasační stížnost. Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 7 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě v průběhu řízení zjistil, že stěžovatel v kasační stížnosti uvedl adresu pobytu P. 9, P. 569, na kterou se nepodařilo doručit potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Jelikož pobyt stěžovatele nebyl znám, soudem v souladu s ust. 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, mu byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven opatrovník. Dne 15. 2. 2006 vydal Krajský soud v Ostravě usnesení č. j. 64 Az 136/2004-37, kterým zamítl žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť stěžovatel neprokázal své majetkové a sociální poměry. Současně byla opatrovnice stěžovatele vyzvána, aby doložila plnou moc pro kasační řízení udělenou advokátovi a dále aby doplnila prostřednictvím zástupce z řad advokátů údaj o tom, kdy byl napadený rozsudek doručen a důvody kasační stížnosti dle § 103 odst. 1 s. ř. s.

Na výzvu soudu nebylo reagováno, plná moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti nebyla soudu předložena a požadované údaje nebyly doplněny.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu (usnesení ze dne 15. 2. 2006, č. j. 64 Az 136/2004-37, doručené dne 20. 2. 2006) plná moc k zastupování udělená advokátovi v řízení o kasační stížnosti doložena nebyla.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu