č. j. 5 Azs 328/2005-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce I. D., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 12. 2004, č. j. 62 Az 91/2004-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 29. 9. 2004, č. j. OAM-2833/VL-10-19-2004 byla jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu v České republice.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, která byla rozsudkem tohoto soudu ze dne 29. 12. 2004, č. j. 62 Az 91/2004-18, jako nedůvodná zamítnuta.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel (dříve žalobce) v zákonné lhůtě kasační stížnost.

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce (§ 35 odst. 7, § 105 odst. 2 s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. 5. 2005, č. j. 62 Az 91/2004-40, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl a poučil stěžovatele o možnosti podat proti tomuto usnesení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, a to ve lhůtě dvou týdnů po jeho doručení.

Usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno ve smyslu ust. § 46 odst. 3, § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. dne 27. 5. 2005, kasační stížnost proti usnesení byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud z tohoto důvodu usnesením ze dne 7. 12. 2005, č. j. 5 Azs 228/2005-53 kasační stížnost odmítl.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 s. ř. s. odst. 2 musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu (usnesení ze dne 13. 6. 2005, č. j. 62 Az 91/2004-43, doručené dne 30. 6. 2005) nedoložil plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. prosince 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu