č. j. 5 Azs 326/2005-91

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: O. P., nezastoupena, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. března 2005, č. j. 36 Az 25/2004-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 7. 11. 2001, č. j. OAM-5670/VL-07-K01-2001, byl návrh žalobkyně jako stěžovatelky na zahájení řízení o udělení azylu zamítnut jako zjevně nedůvodný podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o azylu) a bylo rozhodnuto, že účastnice řízení nesplňuje důvody udělení azylu podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu a nevztahuje se na ni překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka rozklad, který byl zamítnut a bylo tak potvrzeno rozhodnutí žalovaného, a to dne 4. 12. 2003, č. j. OAM-1613/AŘ-2002.

Proti rozhodnutí ministra vnitra podala stěžovatelka žalobu, kterou Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 17. března 2005, č. j. 36 Az 25/2004-47, zamítl pro nedůvodnost.

Proti rozsudku krajského soudu byla podána dne 28. 11. 2005 kasační stížnost, v níž stěžovatelka požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, zrušení rozsudku krajského soudu a vrácení věci k dalšímu řízení.

Nejprve se soud zabýval včasností podané kasační stížnosti. Kasační stížností ze dne 28. 11. 2005 došlou ke Krajskému soudu v Brně téhož dne (podáno osobně), se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně, č. j. 36 Az 25/2004-47, ze dne 17. března 2005.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedený rozsudek, ve kterém byla stěžovatelka řádně poučena o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost, byl stěžovatelce doručen v pondělí 2. 5. 2005.

Dle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Lhůtou se rozumí časový úsek, vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty, určené podle týdnů, je dán dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů připadá na den, jež se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

V daném případě dnem určujícím počátek běhu lhůty ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. byl den doručení písemného vyhotovení usnesení Krajského soudu v Brně, stěžovatelce-tj. v daném případě doručením v pondělí 2. 5. 2005. Ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. den následující po dni doručení je považován za první den běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s.

Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. pak v návaznosti na výše uvedené připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty-tj. dnem doručení, a to na pondělí 16. 5. 2005.

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit, bylo pondělí 16. 5. 2005.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost ze dne 28. 11. 2005 a podaná téhož dne na podatelnu Krajského soudu v Brně, byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Dále je třeba zmínit skutečnost, že proti shora označenému rozhodnutí Krajského soudu v Brně stěžovatelka již dříve podala kasační stížnost, o níž bylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto dne 14. září 2005, č. j. 5 Azs 199/2005-72, rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 10. 2005. Tato skutečnost zakládá ve smyslu § 46 odst. 1 odst. 1 písm. a) s. ř. s. překážku věci rozhodnuté [nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat]. Jde tedy o takovou překážku řízení, pro kterou nelze v řízení pokračovat. Aplikace tohoto ustanovení je umožněna prostřednictvím § 120 s. ř. s.

S ohledem na tuto skutečnost již Krajský soud v Brně neprováděl úkony obvyklé ve věci před předložením kasační stížnosti k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, jak mu ukládá § 108 s. ř. s., a to z důvodu hospodárnosti řízení, jak tento soud uvedl v předkládací zprávě. Krajský soud v Brně tedy zcela po právu nevyzval stěžovatelku ke zvolení si advokáta, ač stěžovatelka nebyla pro toto řízení zastoupena ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s.

Vzhledem ke všem zde uvedeným skutečnostem nelze v řízení pokračovat.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 14. února 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu