č. j. 5 Azs 324/2005-42

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: S. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2005, č. j. 64 Az 171/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2005, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 13. 9. 2004, č. j. OAM-2712/VL-20-08-2004, kterým žalovaný zamítl žádost o udělení azylu stěžovatelky jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Současně s tím stěžovatelka navrhla, aby byl její kasační stížnosti přiznán odkladný účinek a požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelkou splněna, neboť stěžovatelka nedoložila, že by byla zastoupena advokátem na základě plné moci, když v kasační stížnosti požádala, aby jí byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost krajský soud stěžovatelce dne 17. 8. 2005 zaslal formulář-vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech a současně stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů zaslala tento řádně vyplněný, podepsaný a datovaný zpět soudu. Stěžovatelce byla ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s. doručena výše uvedená výzva dne 22. 8. 2005, a to uplynutím třídenní

úložní lhůty. V soudem stanovené desetidenní lhůtě stěžovatelka své majetkové a osobní poměry nedoložila.

Krajský soud v Ostravě proto usnesením ze dne 13. 10. 2005, č. j. 171/2004-38 stěžovatelce advokáta neustanovil. V odůvodnění uvedl, že stěžovatelka na výzvu k doložení majetkových a osobních poměrů ve stanovené lhůtě nereagovala. Současně krajský soud v odůvodnění napadeného usnesení stěžovatelku poučil, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.)

Stěžovatelka přes poučení soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ani přes shora uvedené nedoložila, že by byla zastoupena advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupena ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba-tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost-odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu