č. j. 5 Azs 323/2005-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobkyně N. E., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. 24 Az 448/2004-18 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2005, č. j. 5 Azs 59/2005-39,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, kterou stěžovatelka podala dne 6. 10. 2005 u Krajského soudu v Brně směřuje proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 7. 2005, sp. zn. 5 Azs 59/2005-39. Takové rozhodnutí však neexistuje. Ze spisového materiálu je zřejmé, že stěžovatelka brojí kasační stížnosti proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 6. 2004, č. j. OAM-2190/VL-19-04-2004, kterým jí nebyl udělen azyl. Proti tomuto rozhodnutí však již podala dne 9. 7. 2004 stěžovatelka žalobu, o které rozhodl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 9. 12. 2004 tak, že žalobu zamítl. Proti tomuto rozsudku podala poté stěžovatelka dne 24. 1. 2005 u Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2005, č. j. 5 Azs 59/2005-39 zamítnuta.

Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o této věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Kasační stížnost ze dne 6. 10. 2005 byla tedy podána poté, co v právní věci stěžovatelky bylo již rozhodnuto, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než tuto z důvodu uvedeného v ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu