č. j. 5 Azs 316/2005-85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně nezl. Ch. A., zast. JUDr. Pěvou Skýbovou, advokátkou se sídlem v Brně, nám. 28. října 17, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2005, č. j. 56 Az 143/2004-22,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 7. 12. 2004, č. j. OAM-3511/VL-01-ZA09-2004 byla žalobkyni (dále jen stěžovatelka) zamítnuta žádost o udělení azylu v České republice jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti rozhodnutí žalovaného podala stěžovatelka zastoupena zákonnou zástupkyní žalobu ke Krajskému soudu v Brně; rozsudkem tohoto soudu ze dne 11. 4. 2005, č. j. 56 Az 143/2004-22, byla žaloba zamítnuta. Rozsudek soudu napadla stěžovatelka kasační stížností.

Podáním ze dne 13. 4. 2006 a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 4. 2006, vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. dubna 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu