č. j. 5 Azs 305/2004-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobkyně: D. K., zastoupená advokátkou JUDr. Irenou Strakovou, AK Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2004, č. j. OAM-50/VL-10-08-2004, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 4. 2004, č. j. 60 Az 25/2004-24,

takto: I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátky JUDr. Ireny Strakové s e u r č u j e částkou 1075 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění: Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 19. 1. 2004, č. j. OAM-50/VL-10-08-2004, byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodná dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně dne 23. 1. 2004 žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, který ji rozsudkem dne 15. 4. 2004 zamítl.

Shora uvedený rozsudek krajského soudu napadla žalobkyně-stěžovatelka (§ 105 odst. 1 s. ř. s.) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. dne 15. 6. 2004 kasační stížností, prostřednictvím níž se domáhala jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla Krajským soudem v Ostravě předložena dne 5. 10. 2004 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním datovaným dne 7. 1. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 1. 2005, vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Soudem ustanovenému advokátovi byla odměna stanovena podle § 7, § 9 odst. 3 písm. f) vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 68/2003 Sb. ve výši 1000 Kč a náhrady hotových výdajů 75 Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. 1. 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu