č. j. 5 Azs 295/2005-57

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: V. T., zastoupený ustanoveným opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Okresního soudu v Hradci Králové, I. Herrmanna 227, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 4. 2005, č. j. 30 Az 69/2004-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 4. 2005, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 29. 3. 2004, č. j. OAM-575/VL-18-03-2004, kterým žalovaný stěžovateli neudělil azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o azylu ) a současně rozhodl, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.

Současně s tím stěžovatel navrhl, aby byl jeho kasační stížnosti přiznán odkladný účinek a požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci, když v kasační stížnosti požádal, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost krajský soud usnesením č. j. 30 Az 69/2004-36 ze dne 17. 5. 2005 stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení výzvy zaslal soudu vyplněný a potvrzený formulář o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce. Stěžovateli předmětné usnesení doručoval na adresu uvedenou v žalobě. Zásilka se soudu vrátila se sdělením pošty, že adresát je na dané adrese neznámý. Proto krajský soud požádal o doručení zásilky Policii ČR-OCP v Rychnově n/K. Toto oddělení vrátilo zásilku se sdělením, že stěžovatel ukončil dne 26. 4. 2005 pobyt v P. K. n.O., dne 12. 5. 2005 požádal stěžovatel o vydání víza za účelem strpění s platností do 11. 5. 2006, avšak nikde se nepřihlásil k pobytu. Krajský soud tak vyčerpal všechny dostupné možnosti ke zjištění místa pobytu stěžovatele a proto mu ustanovil usnesením č. j. 30 Az 69/2004-43 pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s., opatrovníka. Opatrovníka soud přípisem č. j. 30 Az 69/2004-36 vyzval, aby doložil majetkové a osobní poměry stěžovatele. Dne 16. 8. 2005 opatrovník krajskému soudu sdělil, že o osobních a majetkových poměrech stěžovatele mu není nic známo a proto požádal soud, aby stěžovateli ustanovil advokáta i bez zjištění těchto poměrů. Krajský soud usnesením č. j. 30 Az 69/2004-47 žádost stěžovatele o ustanovení zástupce zamítl a současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi. Předmětné usnesení doručil krajský soud dne 23. 8. 2005 ustanovenému opatrovníkovi. V uložené lhůtě stěžovatel krajskému soudu plnou moc udělenou advokátovi nepředložil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes shora uvedené nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba-tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost-odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu