č. j. 5 Azs 294/2005-64

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: M. G., zast. opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 1. 2005, č. j. 30 Az 200/2003-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 6. 2003, č. j. OAM-562/VL-16-2002, nebyl z důvodu nesplnění podmínek dle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) žalobci udělen azyl v České republice a bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, která byla rozsudkem tohoto soudu jako nedůvodná zamítnuta.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce-stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce z řad advokátů (§ 35 odst. 7, § 105 odst. 2 s. ř. s.).

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 2. 2005, č. j. 30 Az 200/2003-49, byl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítnut a stěžovatel byl současně vyzván k odstranění překážky řízení a doložení plné moci advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Ve svém zamítavém rozhodnutí soud připomněl, že stěžovatel byl vyzván k předložení vyplněného formuláře o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a k ustanovení advokáta. Protože však nebylo možno doručit na původní adresu, když jeho nebyl znám, byl stěžovateli ustanoven opatrovník, který navrhl, aby soud ustanovil advokáta i bez znalosti požadovaných majetkových poměrů. Tomu však soud nevyhověl.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 s. ř. s. odst. 2 musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho žádost soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu nebyla doložena plná moc k zastupování udělená advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst. 3 a ust. § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť návrh byl odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. ledna 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu