č. j. 5 Azs 29/2006-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: F. Y., zast. opatrovníkem L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 1. 2005, č. j. 65 Az 36/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21. 1. 2005, č. j. 65 Az 34/2004-23 Krajský soud v Ostravě zastavil dle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/20002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) z důvodů zpětvzetí žaloby, řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 10. 2004, č. j. OAM-2847/VL-20-03-2004. Tímto rozhodnutím nebyl žalobkyni udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu) a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Usnesení obsahovalo správné poučení o tom, že je proti němu přípustná kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Usnesení o zastavení řízení bylo žalobkyni doručeno dne 28. 1. 2005. Dne 23. 2. 2005 podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) u Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost proti výše citovanému usnesení.

Dle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována též tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Lhůtou se rozumí časový úsek, vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty, určené podle týdnů, je dán dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů připadá na den, jež se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

Bylo-li v dané věci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě stěžovatelce doručeno v pátek 28. 1. 2005, počala ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet lhůta k podání kasační stížnosti v sobotu 29. 1. 2005 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy v pátek 11. 2. 2005 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit, byl v daném případě pátek 11. 2. 2005. Kasační stížnost u Krajskému soudu v Ostravě podána osobně dne 23. 2. 2005 a je podána opožděně.

O včas podanou kasační stížnost by se v případě stěžovatelky jednalo pouze tehdy, byla-li by podána ve výše vymezené lhůtě u Krajského soudu v Ostravě nebo u Nejvyššího správního soudu buď stěžovatelkou osobně, nebo byla-li by v této lhůtě podána k přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence popřípadě zvláštní poštovní licence. V předmětné věci však stěžovatelka kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě podala až dne 23. 2. 2005, tedy nikoli v zákonem stanovené lhůtě.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost byla podána opožděně a jako takovou by mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu