č. j. 5 Azs 282/2005-51

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: V. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. března 2005, č. j. 60 Az 178/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, podanou osobně dne 11. 5. 2005 k Městskému soudu v Praze, se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení rozsudku vydaného Krajským soudem v Ostravě dne 4. 3. 2005, č. j. 60 Az 178/2004-17, kterým byla zamítnuta jeho žaloba podaná proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 9. 2004, č. j. OAM-2771/VL-20-15-2004.

Výše uvedený rozsudek, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, byl stěžovateli doručen do vlastních rukou dne 3. 5. 2005, což stvrdil svým podpisem. Dne 11. 5. 2005 podal stěžovatel osobně proti rozsudku u Městského soudu v Praze kasační stížnost. Městský soud v Praze kasační stížnost stěžovatele postoupil dne 13. 5. 2005 Krajskému soudu v Ostravě, který ji obdržel dne 19. 5. 2005, poté ji postoupil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost odmítl pro její opožděnost.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí krajského soudu, proti němuž směřuje. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována též tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Bylo-li v dané věci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě stěžovateli doručeno v úterý 3. 5. 2005, počala ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet lhůta k podání kasační stížnosti ve středu 4. 5. 2005 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy v úterý 17. 5. 2005 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

O včas podanou kasační stížnost by se v případě stěžovatele jednalo pouze tehdy, byla-li by podána ve výše vymezené lhůtě u Krajského soudu v Ostravě nebo u Nejvyššího správního soudu buď stěžovatelem osobně, nebo byla-li by v této lhůtě podána k přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence popřípadě zvláštní poštovní licence. V předmětné věci však stěžovatel kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě podal sice v zákonem stanovené lhůtě, nikoliv však k soudům výše uvedeným, ale k Městského soudu v Praze. V takovém případě by byla lhůta zachována pouze tehdy, pokud by Městský soud v Praze ještě do konce běhu lhůty doručil kasační stížnost buď Krajskému soudu v Ostravě nebo Nejvyššímu správnímu soudu. Tak se však nestalo, kasační stížnost stěžovatele byla Krajskému soudu v Ostravě doručena až 19. 5. 2005, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůtě k jejímu podání.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel podal kasační stížnosti u nepříslušného soudu a tato je podána opožděně, další vady kasační stížnosti spočívající v nedostatku zastoupení advokátem Krajský soud v Ostravě již neodstraňoval.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 31. ledna 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu