č. j. 5 Azs 278/2004-38

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr.Václava Novotného v právní věci žalobkyně: V. T., zastoupené JUDr. Alžbětou Prchalovou, advokátkou se sídlem v Brně, Dřevařská 25, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2003, č. j. OAM-4669/VL-10-04-TZ-2003, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2004, č. j. 46 Az 1035/2003-19,

tak to :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 1. 10. 2003, č. j. OAM-4669/VL-10-04-TZ-2003 byla jako zjevně neodůvodněná dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu, která byla rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2004, č. j. 46 Az 1035/2003-19 jako nedůvodná zamítnuta.

Rozsudek soudu napadla stěžovatelka kasační stížností, jež byla Krajským soudem v Praze po provedení úkonů podle § 108 s. ř. s. předložena dne 1. 9. 2004 k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 24. 1. 2005 vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. 1. 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu