5 Azs 274/2017-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: D. N. L., zastoupená Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 8. 2017, č. j. 30 A 55/2015-98,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Dne 25. 9. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 8. 2017, č. j. 30 A 55/2015-98. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 4. 2015, č. j. MV-16226-3/SO/sen-2015. Kasační stížnost spojila stěžovatelka s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

[2] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka neuhradila soudní poplatek za kasační stížnost ani za návrh na přiznání odkladného účinku. Nejvyšší správní soud ji proto vyzval ve výroku III. usnesení ze dne 27. 9. 2017, č. j.-4, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, a výrokem IV. citovaného usnesení, aby v téže lhůtě zaplatila soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku ve výši 1000 Kč.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky do datové schránky dne 2. 10. 2017. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením zaplatila dne 4. 10. 2017 toliko částku 1000 Kč, jejíž výše odpovídá soudnímu poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku. Jinou částku stěžovatelka ve stanovené lhůtě (ani později) neuhradila. Je tedy zřejmé, že stěžovatelka poplatek za kasační stížnost neuhradila.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v relevantním znění (dále jen zákon o soudních poplatcích ), ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), zastavit.

[5] O návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

[6] S ohledem na danou procesní situaci se musel Nejvyšší správní soud zabývat případným vrácením zaplaceného soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku. Podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podle odst. 5 citovaného ustanovení v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odst. 3, dokud nebylo vydáno rozhodnutí ve věci samé. Zaplacený soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku (resp., i kdyby se jednalo o částečně zaplacený poplatek za kasační stížnost) je nutné snížit o 20 %, minimálně však o 1000 Kč. Je zřejmé, že po uvedeném snížení nezbývá ze soudního poplatku zaplaceného stěžovatelkou k vrácení nic (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2017, č. j. 9 As 157/2017-28, dostupné na www.nssoud.cz).

[7] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 13. října 2017

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu