č. j. 5 Azs 26/2006-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Václava Novotného, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: S. V., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2005, č. j. 56 Az 37/2005-40,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, podanou osobně dne 4. 1. 2006 u Krajského soudu v Brně, se žalobce (dále jen stěžovatel) domáhá zrušení usnesení tohoto soudu ze dne 30. 11. 2005, č. j. 56 Az 37/2005-40, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě podané proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 17. 3. 2005, č. j. OAM-348/VL-20-ZA07-2005.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedené usnesení, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení usnesení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost, bylo doručeno opatrovnici ustanovené usnesením krajského soudu ze dne 20. 10. 2005, č. j. 56 Az 37/2005-35, pí. A. H., pracovnici Krajského soudu v Brně, dne 9. 12. 2005.

Dle ust. § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Dle ust. § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

V daném případě dnem určujícím počátek běhu lhůty ve smyslu ust. § 40 odst. 1 s. ř. s. byl den doručení písemného vyhotovení usnesení krajského soudu pátek 9. 12. 2005.

Ve smyslu ust. § 40 odst. 1 s. ř. s. den následující po dni doručení je považován za první den běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s.

Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. pak v návaznosti na výše uvedené připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty-tj. dnem doručení, a to na pátek 23. 12. 2005.

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. byl pátek 23. 12. 2005 posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost podaná osobně u krajského soudu dne 4. 1. 2006 byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Vzhledem k výše uvedenému se již Nejvyšší správní soud nezabýval žádostí stěžovatele na ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a ust. § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. května 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu