č. j. 5 Azs 25/2006-101

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: L. Ch., zast. Mgr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Bašty 2, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2005, č.j. 55 Az 252/2004-79,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 24. 6. 2002, č. j. OAM-1263/VL-16-ZA04-2001 žalovaný neudělil žalobci azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a současně bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, kterou projednal a zamítl Krajský soud v Brně výše uvedeným rozsudkem. Proti rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost, jíž se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla Krajským soudem v Brně předložena dne 27. 2. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním datovaným dne 5. 6. 2006, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 6. 2006 vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanoven § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastník právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. července 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu