č. j. 5 Azs 231/2005-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: S. J., zastoupeného Mgr. Zbyňkem Stavinohou, advokátem se sídlem v Brně, Joštova 4, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 3. 2005, č. j. 30 Az 139/2004-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) se včas podanou kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, jímž bylo pro zpětvzetí žaloby zastaveno řízení o žalobě, směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 10. 2004, č. j. OAM-2738/VL-10-K04-2004, kterým nebyl stěžovateli udělen azyl dle ustanovení § 12, 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a současně bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, proti němuž směřuje kasační stížnost, bylo odůvodněno za použití § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) tím, že žalobu vzal stěžovatel svým podáním ze dne 25. 3. 2005 zpět z rodinných důvodů.

Stěžovatel ve včas podané kasační stížnosti uvádí, že učinil zpětvzetí v době, kdy neměl v ČR svou rodinu a byla jen velice malá naděje, že se jeho rodině podaří za ním do ČR přicestovat. Z tohoto důvodu se rozhodl vrátit zpět do Mongolska a podstoupit všechna s tím spojená rizika. V březnu tohoto roku se však manželce a synovi podařilo z Mongolska odcestovat a požádat v ČR o azyl. Protože by stěžovatel za této situace musel odcestovat zpět do Mongolska bez své rodiny, která je v azylovém řízení v ČR a to za situace, kdy u něj azylové důvody nadále trvají, navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil.

Současně požádal o přiznání odkladného účinku.

Žalovaný k podané kasační stížnosti uvedl, že skutečnosti uvedené stěžovatelem v kasační stížnosti nelze podřadit pod ustanovení § 103 odst. 1 b) a e) s. ř. s. a dále poznamenává, že jsou z pohledu azylového řízení irelevantní. Navrhuje kasační stížnost zamítnout a odkladný účinek kasační stížností nepřiznat.

Nejvyšší správní soud se kasační stížnosti musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti. Pouze přípustná kasační stížnost může být soudem projednána in merito.

Podle § 102 s. ř. s. je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Podle § 103 odst. 1 s. ř. s. je možno kasační stížnost podat pouze z vymezených důvodů, přičemž důvod, o který se kasační stížnost opírá, musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést (§ 106 s. ř. s.). Z podstaty věci (jde o návrh na zrušení pravomocného rozhodnutí soudu) vyplývá, že důvody kasační stížnosti směřují vůči postupu soudu: stěžovatel tak může napadat nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem [písm. a) § 103 odst. 1 s. ř. s.], popřípadě může tvrdit, že správní řízení trpělo takovými vadami, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a proto měl soud takové rozhodnutí zrušit [písm. b) citovaného ustanovení], dále s. ř. s. považuje za důvody kasační stížnosti zmatečnost řízení před soudem [písm. c) citovaného ustanovení], vady soudního řízení, pokud mohly mít za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé [písm. d) citovaného ustanovení] a konečně může být důvodem kasační stížnosti též tvrzená nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení [písm. e) citovaného ustanovení].

Podle ustanovení § 104 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s. ř. s.

V posuzované věci stěžovatel v kasační stížnosti nijak nenapadá ani postup správního orgánu (žalovaného) v řízení správním či nedostatky jeho rozhodnutí, pro které by měl soud takové rozhodnutí zrušit, a stejně tak nenapadá ani postup krajského soudu či nedostatky jeho rozhodnutí.

Jak již Nejvyšší správní soud judikoval (Usnesení ze dne 5. 4. 2004, č. j. 4 Azs 58/2004-29), kasační stížnost napadající usnesení soudu o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby [§ 47 písm. b) s. ř. s.] odůvodněná toliko tím, že stěžovatel vzal žalobu zpět, protože chtěl vycestovat zpět do své vlasti, nicméně později dostal z domova zprávu, že pokud přijede domů, bude zatčen a vězněn, je podle § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná; byly totiž uplatněny jen jiné důvody, než které připouští § 103 odst. 1 s. ř. s.

Od výše uvedeného závěru se nemá důvodů Nejvyšší správní soud odchýlit ani v projednávaném případě.

Jestliže stěžovatel toliko poukazuje na to, že důvody zpětvzetí žalobního návrhu u něj pominuly, neboť se podstatně změnily okolnosti, za nichž vzal žalobu zpět (rodina přicestovala do ČR), uvádí důvody jiné, než které připouští § 103 odst. 1 s. ř. s., a zatěžuje tak kasační stížnost vadou, která způsobuje, že taková kasační stížnost je podle § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná.

Nejvyšší správní soud proto za použití § 104 odst. 4 s. ř. s., § 120 s. ř. s. ve vztahu k § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. kasační stížnost odmítl jako nepřípustnou. Soud také nezjistil žádné důvody, které by měly vést k užití § 109 odst. 3 s. ř. s., jenž upravuje situace, kdy soud není vázán důvody kasační stížnosti (nicotnost rozhodnutí správního orgánu, zmatečnost řízení soudního, nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto za použití § 120 s. ř. s. ve vztahu k § 60 odst. 3, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 31. ledna 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu