č. j. 5 Azs 214/2005-86

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce K. E. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2005, č. j. 36 Az 190/2004-52,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 27. 2. 2003, č. j. OAM-9655/VL-11-P01-2001 nebyl žalobci udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a bylo rozhodnuto podle § 28 zákona o azylu, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Brně, která byla výše označeným rozsudkem tohoto soudu zamítnuta. Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel (dříve žalobce) v zákonné lhůtě kasační stížnost. Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 7 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22. 2. 2006, č. j. 36 Az 190/2004-77 návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl z důvodu nesplnění předpokladů pro ustanovení zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků, neboť stěžovatel neprokázal své majetkové a sociální poměry, současně byl stěžovatel poučen o nutnosti právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti a byl vyzván k odstranění nedostatku podmínky řízení.

Na výzvu soudu, doručenou ve smyslu ust. § 46 odst. 3 a ust. § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. dne 11. 3. 2006 stěžovatel nereagoval a plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil. Dne 31. 3. 2006 stěžovatel doručil Krajskému soudu v Brně potvrzení a svých majetkových poměrech, z něhož vyplynulo, že stěžovatel má průměrný měsíční příjem 9823 Kč; toto potvrzení bylo postoupeno dne 7. 4. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu nedoložil plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a to ani do dne vydání tohoto rozhodnutí.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu