5 Azs 201/2015-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: I. T., zastoupené Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 9. 2015, č. j. 62 A 157/2015-14,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 9. 10. 2015 byla Nejvyššímu správnímu soudu předložena kasační stížnost žalobkyně (stěžovatelky) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 9. 2015, č. j. 62 A 157/2015-14. Tímto usnesením krajský soud zastavil řízení o žalobě stěžovatelky proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 7. 2015, č. j. MV-58803-3/SO-2015, z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatelka neuhradila soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 19. 10. 2015, č. j.-6, vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky do datové schránky dne 22. 10. 2015. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradila.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 2. listopadu 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu