č. j. 5 Azs 194/2005-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobkyně: O. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 4. 2005, č. j. 59 Az 214/2004-24, o ustanovení zástupce,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Výše označeným usnesením Krajský soud v Ostravě k žádosti stěžovatelky jí ustanovil pro řízení o žalobě zástupce z řad advokátů JUDr. I. A., se sídlem O. 13, O. 2. Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka kasační stížnost, ve které namítá obecný nesouhlas s osobou zástupce, který jí byl ustanoven. Především uvádí, že jí není zřejmé, proč jí byl ustanoven zástupce se sídlem v Ostravě, když ona sama pobývá v Praze; poukazuje přitom na omezené finanční prostředky, které jí neumožňují, aby se s ustanoveným zástupcem setkala.

Podle ust. § 35 odst.7 s. ř. s., jsou-li u navrhovatele dány předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to potřeba k ochraně jeho práv, může mu předseda senátu na jeho návrh ustanovit zástupce. V případě stěžovatelky soud dospěl k závěru, že podmínky pro osvobození od soudních poplatků stěžovatelka naplnila, proto jí byl ustanoven pro řízení o žalobě zástupce z řad advokátů. Ze spisu dále vyplynulo, že soud rovněž usnesením ze dne 25. 4. 2005, č. j. 59 Az 214/2004-23 ustanovil pro řízení tlumočníka z jazyka ruského a ukrajinského; dále spisový materiál obsahuje oznámení adresované stěžovatelce jí ustanoveným zástupcem JUDr. I. A. ze dne 7. 5. 2005, v němž tento navrhuje stěžovatelce datum a místo setkání před jednáním soudu (v den nařízeného jednání, které stěžovatelka sama požadovala).

Z uvedeného je zřejmé, že stěžovatelce byla poskytnuta dostatečná ochrana k uplatnění jejích práv, a to jak ustanovením tlumočníka, tak i advokáta. Stěžovatelka se mýlí, domnívá-li se, že právo na ustanovení zástupce zahrnuje současně i právo na ustanovení konkrétní osoby zástupce.

Podle ust. § 104 odst. 4 s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103, nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl.

Obecný nesouhlas stran osoby ustanoveného zástupce, který stěžovatelka v kasační stížnosti jako jedinou námitku vyjádřila, nelze podřadit pod žádný z relevantních důvodů, pro které lze kasační stížnost přípustně podat /§ 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s./, proto Nevyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s ust. § 104 odst. 4 s. ř. s. jako nepřípustnou odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 5 s. ř. s.).

V Brně dne 14. března 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu