5 Azs 177/2014-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: M. Ö., zastoupený Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Praha 4, náměstí Hrdinů 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2014, č. j. 9 A 257/2010-26,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen městský soud ) rozsudkem ze dne 19. 8. 2014, č. j. 9 A 257/2010-26, zamítl žalobu žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 10. 2010, č. j. CPR-7556-1/ČJ-2010-9CPR-C215, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Brno, Inspektorátu cizinecké policie Brno, oddělení povolování pobytu, ze dne 12. 4. 2010, č. j. CPBR-00747-44/CI-2009-06467, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky.

Stěžovatel podal proti výše uvedenému rozsudku městského soudu blanketní kasační stížnost, kterou vzal podáním doručeným zdejšímu soudu 16. 2. 2015 v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. února 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu