č. j. 5 Azs 173/2004-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: V. P., zast. opatrovníkem Bc. D. B., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 3. 2004, č. j. 24 Az 1970/2003-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 18. 8. 2003, č. j. OAM-3691/VL-11-04-TZ-2003 byla podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě shora byla žaloba zamítnuta jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002Sb., soudní řád správní (s. ř. s.).

Proti rozhodnutí krajského soudu byla podána v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s., kasační stížnost, a to pouze stěžovatelem, aniž by byla doložena plná moc pro zástupce ve smyslu požadavku § 105 odst. 2 s. ř. s., podle něhož stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii Česká advokátní komora zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů každého, kdo m.j. získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo k odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

Uvedený nedostatek podmínek řízení spočívající v povinném zastoupení stěžovatele ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. byl Nejvyšším správním soudem shledán a spis byl vrácen soudu I. stupně, aby dále pokračoval v jeho odstraňování. Nebyl však ani na výzvu Krajského soudu v Ostravě odstraněn (§ 37 odst. 5 s. ř. s.), dokonce nebylo možno se ani se stěžovatelem kontaktovat na jím udané adrese v souvislosti s doručováním usnesení ze dne 14. 6. 2004, jímž nebyl stěžovateli ustanoven zástupce z řad advokátů. Proto krajský soud přistoupil k ustanovení opatrovníka podle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu. Po té kdy byla i výzva k odstranění shora uvedené vady doručena tomuto opatrovníkovi a zůstala bez odezvy, nelze v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat, když k dnešnímu dni vytknutá vada spočívající v nezastoupení kvalifikovaným zástupcem ve smyslu uvedených požadavků zákona odstraněna nebyla.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost dle § 46 odst.1 písm.a) odmítl, aniž by se zabýval její věcnou důvodností. O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 8. 2. 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu