5 Azs 163/2014-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: O. K., zastoupený JUDr. Marošem Matiaškem, LL.M., advokátem se sídlem Rumunská 22/28, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2014, č. j. 45 Az 27/2014-35,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů advokáta JUDr. Maroše Matiaška, LL.M., s e u r č u j e částkou 3400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti (60) dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) podal dne 1. 10. 2014 u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost proti shora označenému rozsudku, kterým Krajský soud v Praze zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2014, č. j. OAM-25/LE-BE03-ZA14-2014, kterým bylo rozhodnuto o žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany tak, že se mezinárodní ochrana dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o azylu ) neuděluje. Kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 26. 5. 2015 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce podanou kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, a stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud podle citovaných ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

Krajský soud usnesením ze dne 13. 5. 2014, č. j. 45 Az 27/2014-13, ustanovil zástupcem stěžovatele advokáta JUDr. Maroše Matiaška, LL.M., který tak zastupuje stěžovatele i v řízení o kasační stížnosti. Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. odměnu a hotové výdaje ustanoveného zástupce hradí stát. Nejvyšší správní soud přiznal ustanovenému zástupci odměnu ve výši 3100 Kč za jeden úkon právní služby spočívající v podání kasační stížnosti podle § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bodem 5. vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v účinném znění, a náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem tedy 3400 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. května 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu