č. j. 5 Azs 163/2006-57

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: A. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 1. 3. 2006, č. j. 59 Az 44/2005-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, ze dne 4. 4. 2006, podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 1. 3. 2006, č. j. 59 Az 44/2005-18, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, ze dne 15. 3. 2005, č. j. OAM-456/VL-20-03-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost o azyl jako zjevně nedůvodnou dle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 8 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 6. 2003, č. j. 59 Az 44/2005-41, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl z důvodu nesplnění předpokladů, když stěžovatel neprokázal své osobní a majetkové poměry. V odůvodnění tohoto usnesení krajský soud uvedl, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a je tedy na stěžovateli, aby si advokáta pro kasační řízení sám zvolil. Usnesení bylo doručeno dne 7. 8. 2006.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát, a přes výzvu soudu (usnesení ze dne 26. 6. 2006, č. j. 59 Az 44/2005-41, doručené dne 7. 8. 2006) stěžovatel nereagoval a plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil nedoložil.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 10. ledna 2007

JUDr. Václav Novotný předseda senátu