č. j. 5 Azs 16/2006-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: M. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2005, č. j. 30 Az 4/2005-20,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne ze dne 17. 1. 2005, č. j. OAM-3487/VL-20-K04-2004 byla žádost o azyl žalobkyně odmítnuta jako nepřípustná.

Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně dne 1. 2. 2005 žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Krajský soud kasační stížností napadeným rozsudkem rozhodnutí žalovaného zrušil pro vady řízení dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Výše uvedený rozsudek napadl žalovaný (dále jen stěžovatel ) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížností, jíž se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla krajským soudem předložena dne 20. 1. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu.

Dne 14. 6. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti datované dne 8. 6. 2006. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3, podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. června 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu