č. j. 5 Azs 157/2006-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: E. E. A. E. S., zast. opatrovníkem Z. V., administrativní pracovnicí Krajského soudu v Praze, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2006, č. j. 48 Az 42/2006-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 17. 7.2006, č. j. OAM-662/LE-05-07-2006, byla zamítnuta jako nedůvodná žádost žalobce o udělení azylu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Praze (dále jen krajský soud ), která byla kasační stížností napadeným rozsudkem zamítnuta.

Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) v zákonné lhůtě kasační stížností. Současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Protože pobyt stěžovatele nebyl znám, byl mu ustanoven usnesením č. j. 48 Az 42/2006-32 opatrovník. Podle informací z databáze MV byl stěžovatel repatriován dne 14. 10. 2006, jeho další pobyt není znám.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 s. ř. s. odst. 2 musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho žádost soudem ustanoven advokát a nebyla doložena plná moc k zastupování udělená advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, navíc již nepobývá v České republice.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst. 3 a ust. § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť návrh byl odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. února 2007

JUDr. Václav Novotný předseda senátu