č. j. 5 Azs 12/2005-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: D. Q. H., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu, o kasační stížnosti JUDr. Jaroslava Dospěla, bytem Praha 10, Moskevská 373/37, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 4. 5. 2004, č. j. 52 Az 168/2003-44,

takto: I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Rozsudkem ze dne 4. 5. 2004, č. j. 52 Az 168/2003-44 Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 2. 2002, č. j. OAM-889/VL-10-05-2002, kterým žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zák. č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů, neudělil žalobci azyl ve smyslu ust. § 13 odst. 1, 2 a § 14 zák. o azylu a rozhodl tak, že na žalobce se nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 zákona o azylu.

V řízení před Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen krajský soud) nebyl žalobce zastoupen. Rozsudek doručil krajský soud oběma účastníkům, žalobci 22. 6. 2004, žalovanému 25. 5. 2004.

Dne 1. 7. 2004 podal u Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jaroslav Dospěl, advokát, Moskevská 373/37, Praha 10, kasační stížnost za žalobce a domáhal se jí zrušení napadeného rozsudku krajského soudu. Ke kasační stížnosti JUDr. Jaroslav Dospěl nepřiložil plnou moc udělenou mu žalobcem. Krajský soud usnesením ze dne 3. 8. 2004, č. j. 52 Az 168/2003-59 vyzval zástupce žalobce, aby zaslal krajskému soudu plnou moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti žalobce, která osvědčí oprávnění podat kasační stížnost jménem žalobce a stanovil mu lhůtu jednoho měsíce od doručení usnesení. Usnesení bylo doručeno JUDr. Jaroslavu Dospělovi dne 9. 8. 2004. Ve lhůtě stanovené krajským soudem zástupce žalobce JUDr. Jaroslav Dospěl plnou moc nepředložil. Krajský soud poté vydal ještě usnesení 7. 10. 2004, č. j. 52 Az 168/2003-63, jímž vyzval žalobce k odstranění vad kasační stížnosti spočívající v nedostatku plné moci, a proto žalobci stanovil lhůtu jednoho měsíce k tomu, aby krajskému soudu zaslal plnou moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení doručil jednak JUDr. Jaroslavu Dospělovi, který ho převzal 12. 10. 2004 a jednak opatrovnici žalobce paní L. P., vyšší soudní úřednici Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, kterou mu ustanovil, neboť mu není známa adresa žalobce. Žalobce ani jeho zástupce do spisu plnou moc nepředložili.

Dne 31. 12. 2004 byla Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, doručena písemnost podepsaná JUDr. Jaroslavem Dospělem, advokátem, jíž bere kasační stížnost zpět ve věci sp. zn. 52 Az 168/2003 (Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice).

Za žalobce podal kasační stížnost JUDr. Jaroslav Dospěl, advokát, který však na opakovanou výzvu krajského soudu nedoručil do spisu plnou moc udělenou mu žalobcem k zastupování. Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., neboť nejsou splněny podmínky pro projednání kasační stížnosti, zástupce žalobce nepředložil plnou moc žalobce opravňující ho k podání kasační stížnosti a zastupování v řízení o kasační stížnosti a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat.

Vzhledem k nedostatku plné moci nemohl Nejvyšší správní soud přihlížet ke zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 20. 12. 2004, doručené krajskému soudu 31. 12. 2004 zástupcem žalobce.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. 1. 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu