č. j. 5 Azs 114/2008-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: T. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 7. 2008, č. j. 62 Az 10/2008-16,

takto:

I. Kasační stížnost se odm ítá .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 10. 4. 2008, č. j. OAM-288/VL-07-12-2008 zamítlo žalobci (dále stěžovatel) žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s odůvodněním, že stěžovatel o udělení mezinárodní ochrany požádal až v době, kdy mu bylo uděleno správní vyhoštění.

Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, která byla rozsudkem tohoto soudu ze dne 1. 7. 2008, č. j. 62 Az 10/2008-16 jako nedůvodná zamítnuta.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 7 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě zaslal stěžovateli formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Zásilka byla soudem doručována na adresu, kterou stěžovatel uvedl v kasační stížnosti. Dne 11. 8. 2008 byla zásilka uložena na poště a soudu se dne 28. 8. 2008 vrátila jako nevyzvednuta. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neposkytnul podklad pro osvědčení skutečností rozhodných pro ustanovení zástupce, neprokázal své majetkové a výdělkové poměry a vůči soudu zůstal nečinný, krajský soud usnesením ze dne 25. 9. 2008, č. j. 62 Az 10/2008-35, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl. Současně byl stěžovatel vyzván k doložení plné moci advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a tím i k odstranění překážky tohoto řízení. Na výzvu soudu, která byla stěžovatelem osobně převzata dne 22. 10. 2008, stěžovatel nereagoval a plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu (usnesení ze dne 25. 9. 2008 č. j. 62 Az 10/2008-35, doručené dne 22. 10. 2008) nedoložil plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu