č. j. 5 Azs 112/2008-70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Marie Turkové a Doc. JUDr. Petra Průchy, CSc. v právní věci žalobce: K. S. N., zastoupený JUDr. Jiřím Starým, advokátem se sídlem Korunní 106, Praha 10, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 4. 2008, č. j. 29 Az 71/2007-38,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátovi JUDr. Jiřímu Starému, se odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalobce napadl u Krajského soudu v Hradci Králové žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 10. 2007, č. j. OAM-1433/VL-07-12-2006, kterým nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 24. 4. 2008 zamítl a zároveň žalobce poučil o tom, že proti jeho rozhodnutí může podat kasační stížnost, a sdělil mu též, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem.

Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku včasnou kasační stížnost a současně požádal krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud stěžovateli usnesením ze dne 30. 6. 2008 vyhověl a ustanovil mu advokáta. Toto usnesení se však nepodařilo krajskému soudu doručit na stěžovatelem udávanou adresu.

Soud následně požádal Policii České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha, o sdělení místa pobytu stěžovatele. Cizinecká policie místním šetřením zjistila, že současné místo žalobcova pobytu není známo (viz přípis Policie ČR ze dne 6. 8. 2008). Krajský soud následně ustanovil usnesením ze dne 2. 9. 2008 stěžovateli opatrovníka.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (stěžovatele). Krajský soud učinil veškeré možné kroky ke zjištění pobytu stěžovatele, nicméně i přesto zůstal pobyt stěžovatele neznámý. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z uvedeného zákonného důvodu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce z řad advokátů, JUDr. Jiří Starý; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci stěžovatele však nelze přiznat odměnu ani náhradu hotových výdajů ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), neboť zástupce stěžovatele neučinil žádný úkon právní služby, za který by mu náležela odměna ve smyslu § 11 advokátního tarifu. V projednávané věci zástupce stěžovatele nedoložil a ani netvrdil, že by se uskutečnila první porada s jeho klientem, resp. že by požádal o nahlédnutí do spisu, ani že by ve věci učinil nějaké podání ke zdejšímu soudu. V pouhém doručení usnesení soudu o ustanovení zástupce advokátovi převzetí a příprava zastoupení spočívat nemůže.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu