5 Azs 11/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobců: a) Y. H. H., b) Y. N., zast. JUDr. Luciou Poliakovou, advokátkou se sídlem v Praze, Panská 895/6, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, P. O. Box 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2013, č. j. 49 Az 37/2012-41,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovené advokátce JUDr. Lucii Poliakové s e odměna ani náhrada hotových výdajů za zastupování žalobců v řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Praze (dále krajský soud ) byla zamítnuta žaloba žalobců proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2012, č. j. OAM-222/LE-BE022-ZA04-2012, kterým byla zamítnuta žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná.

V řízení před krajským soudem byla žalobcům k ochraně jejich práv ustanovena usnesením ze dne 11. 2. 2013, č. j. 49 Az 37/2012-21 advokátka JUDr. Lucia Poliaková; toto zastoupení je účinné i pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud rozhodl o žalobě při ústním jednání, které se konalo dne 11. 3. 2013; dne 25. 4. 2013 bylo písemné vyhotovení rozhodnutí, v němž byli žalobci náležitě poučeni o možnosti podat kasační stížnost, doručeno do datové schránky advokátky, tímto dnem nabylo právní moci.

Kasační stížnost byla u Nejvyššího správního soudu podána dne 21. 6. 2013.

Podle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s. ) kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Osobě, která tvrdí, že o ní soud nesprávně vyslovil, že není osobou zúčastněnou na řízení, a osobě, která práva osoby zúčastněné na řízení uplatnila teprve po vydání napadeného rozhodnutí, běží lhůta k podání kasační stížnosti ode dne doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovatelům doručen dne 25. 4. 2013, lhůta pro podání kasační stížnosti skončila 9. 5. 2013.

Byla-li kasační stížnost podána až dne 21. 6. 2013, byla podána zjevně opožděně; Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než ji dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítnout.

Podle ust. § 60 odst. 3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Byl-li účastníkovi řízení ustanoven soudem zástupce, platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (ustanovení § 35 odst. 8, ve spojení s ustanovení § 120 s. ř. s.). V projednávané věci však advokátka v řízení před kasačním soudem žádný úkon neučinila, proto jí soud odměnu ani náhradu hotových výdajů nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2013

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu