č. j. 5 Azs 109/2008-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: K. A. proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34, Praha 7, práv. zastoupen na základě pověření JUDr. Milenou Valeškovou, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2008, č. j. 2 Az 75/2007-21,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2008, č. j. 2 Az 75/2007-21 s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatel se kasační stížností domáhá, aby bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto o postoupení věci k vyřízení Krajskému soudu v Praze.

Stěžovatel ve své kasační stížnosti namítá, že došlo na straně soudu k pochybením, která jsou podřaditelná pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Soud v odůvodnění usnesení sděluje, že dle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo státního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasahuje do práv toho, kdo se domáhá ochrany. Soud se odvolal na zvláštní zákon, tj. zákon č. 325/1999 Sb., ve znění novelizace zákonem č. 379/2007 Sb., který nabyl účinnosti dne 5. 12. 2007. S výše uvedeným stěžovatel nesouhlasí a uvádí, že novela zákona o azylu zákonem č. 379/2007 Sb., nenabyla účinnosti dne 5. 12. 2007, jak soud v odůvodnění usnesení uvádí, ale až dne 21. 12. 2007, tedy dnem řádného vyhlášení.

Soud dle stěžovatele nerespektoval čl. IV. cit. zákona, nazvaného Přechodné ustanovení : Řízení, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v rozporu s ním své usnesení opřel o aplikaci ustanovení zákona nového, vzhledem k přechodnému ustanovení v daném případě neúčinného.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Žalobou ze dne 11. 12. 2007 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí stěžovatele, a to z důvodu nezákonnosti tohoto rozhodnutí.

Pro určení místní příslušnosti jsou rozhodující okolnosti v době zahájení řízení; řízení je ve správním soudnictví zahájeno (viz ustanovení § 32 s. ř. s.) dnem, kdy návrh došel soudu. Zkoumá-li tedy soud místní příslušnost za řízení, musí ji posuzovat zpětně ke dni zahájení řízení, a pro případné rozhodnutí o místní příslušnosti pak platí, že rozhodující je stav v době, kdy bylo řízení zahájeno.

Místní příslušnost takto určená trvá až do skončení řízení. Tím se vyjadřuje zásada perpetuatio fori, neboli trvání soudní příslušnosti, jež znamená, že soudní příslušnost jednou určená trvá až do skončení řízení, bez ohledu na pozdější změny okolností, které jsou jinak pro určení příslušnosti rozhodné. Pravidlo trvání soudní příslušnosti pak nutně platí nejen pro řízení před krajskými soudy (v I. stupni), ale i na jejich příslušnost po případném zrušení rozhodnutí a vrácení věci Nejvyšším správním soudem k dalšímu řízení, perpetuatio fori se obnovuje.

Toto pravidlo je včleněno i do přechodného ustanovení zákona č. 379/2007 Sb., podle kterého se řízení, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pro posuzovanou věc pak z tohoto výkladu plyne, že řízení bylo zahájeno u věcně a místně příslušného Městského soudu v Praze. Řízení bylo zahájeno dnem 11. 12. 2007, kdy žaloba tomuto soudu došla. K tomuto dni pak jedině bylo lze zkoumat skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti a žádné pozdější změny těchto skutečností neměly na místní příslušnost Městského soudu v Praze vliv.

Dle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud v jehož obvodu je sídlo státního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasahoval do práv toho, kdo se u soudu domáhal ochrany.

Zvláštním zákonem ve věci mezinárodní ochrany je zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), ve znění účinném ke dni podání žaloby. Městský soud v Praze pochybil, když aplikoval ustanovení zákona o azylu dle novely zákonem č. 379/2007 Sb., který však byl účinný až dnem 21. 12. 2007, a nikoliv dne 5. 12. 2007, jak uvádí ve svém usnesení Městský soud v Praze, kdy sice byl citovaný zákon schválen, ale nabyl účinnosti až vyhlášením.

Dle znění ustanovení § 32 odst. 4 zákona o azylu účinného ke dni podání žaloby je k řízení o žalobě místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v den podání žaloby hlášen k pobytu. Dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona o azylu je místem hlášeného pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany azylové zařízení, do něhož je ministerstvem umístěn. Dle ustanovení § 2 odst. 10 zákona o azylu se azylovým zařízením pro účely tohoto zákona rozumí přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko.

V den podání žaloby se žalobce dle evidence OAMP nacházel v přijímacím středisku pro žadatele o azyl tranzitního prostoru mezinárodního letiště Praha-Ruzyně, k řízení je proto místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

Nejvyšší správní soud shledal námitku uplatněnou v kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. důvodnou, a proto postupem dle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

V novém rozhodnutí rozhodne Městský soud v Praze i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (ustanovení § 110 odst. 2 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu