5 Azs 107/2015-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: V. V. K., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, adresa pro doručování: Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2015, č. j. 2 A 12/2015-30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) podal dne 25. 5. 2015 u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost proti shora označenému rozsudku, kterým Městský soud v Praze zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2015, č. j. CPR-20280-2/ČJ-2014-930310-V237, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ze dne 2. 11. 2014, č. j. KRPA-218006-64/ČJ-2014-000022, ve věci jeho správního vyhoštění.

Podáním ze dne 1. 6. 2015 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce podanou kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, a stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud podle citovaných ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 4. června 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu