5 Azs 105/2008-65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Jakuba Camrdy Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: H. E., zastoupené Organizací pro pomoc uprchlíkům, Praha 9, Kovářská 4, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2008, č. j.46 Az 5/2008-20,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále stěžovatelka ) podala u Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ) žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 1. 2008, č. j. OAM-27/LE-VL10-PA04-2008, kterým žalovaný zamítl její žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou dle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Krajský soud v Praze tuto žalobu jako nedůvodnou zamítl rozsudkem ze dne 18. 3. 2008.

Proti rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka včas kasační stížnost. Současně požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů a také o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Protože bylo krajským soudem zjištěno, že stěžovatelka je neznámého pobytu, ustanovil jí tento soud pro řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 13. 10. 2008, č. j. 46 Az 5/2008-56, opatrovníka. Z evidence Ministerstva vnitra ke dni 15. 5. 2008 bylo zjištěno, že stěžovatelka opustila dne 21. 4. 2008 PřS Praha-Ruzyně a 8. 5. 2008 opustila ČR (návrat do vlasti), přičemž místo jejího současného pobytu není známo.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z důvodu neznámého místa pobytu stěžovatelky podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu